δεδογμένα

δεδογμένα
δοκέω
expect
perf part mp neut nom/voc/acc pl
δεδογμένᾱ , δοκέω
expect
perf part mp fem nom/voc/acc dual
δεδογμένᾱ , δοκέω
expect
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • δεδογμέν' — δεδογμένα , δοκέω expect perf part mp neut nom/voc/acc pl δεδογμένε , δοκέω expect perf part mp masc voc sg δεδογμέναι , δοκέω expect perf part mp fem nom/voc pl δεδογμένᾱͅ , δοκέω expect perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δεδογμένας — δεδογμένᾱς , δοκέω expect perf part mp fem acc pl δεδογμένᾱς , δοκέω expect perf part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • наоученыи — (77) прич. страд. прош. 1. Наученный, ставший знающим, сведущим в чем л.: борисъ бѧше изъ млада наѹченъ страхѹ б҃ию. Парем 1271, 261; добрѣ наказана ѿ нею. и научена ст҃ымъ и бж(с)твьнымъ книгамъ. КР 1284, 347в; бѹдѹть вси наѹчени б҃ѹ. (διδακτοί) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повелѣньныи — (6*) пр. Приказанный: посла ихъ всѧ ˫азыкы просвѣщати во тмѣ невидѣны˫а сѣдѧщихъ… ѡвѣмъ ѹбо ѿ ни(х). въсточны˫а страны. ѡвѣм же западна˫а приемшемъ проходити… || …повелѣнную имъ исполнѧюще заповедь. (προστεταγμένον) ЖВИ XIV–XV, 3а–б; повелѣньна˫а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”